Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng?

January 8, 2017 | By dltiengiang | Viewed 2,561 times | Filed in: Lịch sử.

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng? Nêu ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

a. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước:

– Ngày 25 – 4 – 1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước.

– Cuối tháng 6 đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội khoá VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên. 0,50

– Nội dung kì họp đầu tiên:

+ Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại; quyết định tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô; đổi tên Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Nhà nước; bầu Ban dự thảo Hiến pháp.

b. Ý nghĩa:

– Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước sẽ phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

– Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *