Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới và trong nước có những biến chuyển gì? Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) định ra đường lối và phương pháp đấu tranh như thế nào?

October 24, 2015 | Viewed 2,620 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới và trong nước có những biến chuyển gì? Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) định ra đường lối và phương pháp đấu tranh như thế nào?

a) Biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước

– Thế giới: Phát xít Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới; Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII, xác định kẻ thù là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt là giành dân chủ, bảo vệ hoà bình, chủ trương thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi; Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền cho thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.
– Trong nước: Nhiều đảng phái chính trị hoạt động, trong đó mạnh nhất là Đảng Cộng sản Đông Dương; kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển, nhưng vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế Pháp; đời sống của đa số nhân dân khó khăn, cực khổ nên họ hăng hái tham gia phong trào đòi tự do, cơm áo do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.

b) Hội nghị định ra đường lối và phương pháp đấu tranh

– Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và phong kiến; nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình.
– Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

 

theo câu 1 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013  Môn: LỊCH SỬ; Khối: C


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.