Ưu thế lai là gì? Hiện tượng này được giải thích dựa trên các giả thuyết nào?

September 29, 2015 | Viewed 15,795 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Ưu thế lai là gì? Hiện tượng này được giải thích dựa trên các giả thuyết nào?

Định nghĩa ưu thế lai và các giả thuyết
– Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn hằn bố mẹ: sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, năng suất cao… (Ưu thế lai biểu hiện trong lai khác thứ, khác dòng, rõ nhất là trong lai khác dòng) …………………………………..

– Giả thuyết về trạng thái dị hợp: Trong cơ thể lai, phần lớn các gen ở trạng thái dị hợp, trong đó các gen lặn không được biểu hiện.

P: AABBCC x aabbcc => F1: AaBbCc ……………………………………………………………………………

– Giả thuyết về tác dụng cộng gộp của các gen trội có lợi: Thí dụ một dòng thuần mang hai gen trội có lợi, lai với một dòng thuần mang một gen trội có lợi khác, sẽ cho con lai mang ba gen trội có lợi.

P: AAbbCC x aaBBcc => F1: AaBbCc ………………………………………………………………………….

– Giả thuyết sau trội: Sự tương tác giữa hai alen khác nhau của cùng một lôcut dẫn tới hiệu quả bổ trợ, mở rộng phạm vi biểu hiện kiểu hình.
P: AA x aa => F1: Aa ; trong đó AA < Aa > aa ……………………………………………………

 

theo câu III.2 đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004. Môn: Sinh, Khối B


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.