Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kì nào?

July 9, 2015 | By dltiengiang | Viewed 9,219 times | Filed in: Lịch sử.

Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kì nào?  Khái quát nội dung chính của thời kì lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đập tan tập  đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp.

Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua 5 thời kì: 1919 – 1930; 1930 – 1945; 1945 – 1954; 1954 – 1975; 1975 – 2000.

– Thời kì 1945 – 1954 (từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đến ngày 21-07-1954), là thời kì diễn ra sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của Pháp.
– Sau Cách mạng tháng Tám, tình hình đất nước gặp muôn vàn khó khăn. Nhân dân ta vừa xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết các khó khăn, vừa phải đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản và từ cuối năm 1946 chống thực dân Pháp mở rộng xâm lược.
– Kháng chiến và kiến quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), trong đó, nhiệm vụ kháng chiến được đánh dấu bằng những chiến thắng tiêu biểu như Việt Bắc 1947, Biên giới 1950, Đông – Xuân 1953 – 1954, Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ 1954.

 

câu 2 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012  Môn: LỊCH SỬ; Khối: C


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *