Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.

November 29, 2016 | Viewed 2,552 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.
  1. Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.
  2. Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát  triển kinh tế và an ninh quốc phòng?
  3. Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc của Trung du và miền núi Bắc Bộ.


1. Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.
– Phát triển nhanh từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX đến nay.
– Số lượt khách nội địa, khách quốc tế và doanh thu tăng.
– Có 3 vùng du lịch (kể tên).
– Các trung tâm chủ yếu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế – Đà Nẵng …

2. Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng?
– Khai thác nguồn lợi hải sản xa bờ, tăng sản lượng thuỷ sản.
– Khẳng định và góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, vùng thềm lục địa và vùng trời của nước ta.

3.Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc của Trung du và miền núi Bắc Bộ.
– Có nhiều đồng cỏ để phát triển chăn nuôi trâu, bò…
– Nguồn thức ăn (hoa màu) dành nhiều hơn cho chăn nuôi lợn.
– Trâu, bò được nuôi nhiều; đàn lợn tăng nhanh.
– Vận chuyển sản phẩm chăn nuôi khó khăn, đồng cỏ năng suất thấp.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.