Trình bày thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển cây chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ

March 18, 2017 | Viewed 1,813 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Trình bày thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển cây chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ

– Thế mạnh:
+ Đất đai – địa hình:
+ Có nhiều loại đất thuận lợi cho cây chè phát triển.
+ Diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng có thể tổ chức sản +uất với quy mô khác nhau.
+ Khí hậu:
+ Mang đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh phù hợp với sinh thái cây chè.
+ Sự phân hoá khí hậu tạo điều kiện trồng nhiều giống chè khác nhau.
– Hiện trạng phát triển:
+ Quy mô: vùng trồng chè lớn nhất cả nước.
+ Các ý khác (nêu được ít nhất 1 ý khác như: phân bố, kĩ thuật, giống…).
* Nếu thí sinh không trình bày thế mạnh đối với sự phát triển cây chè mà trình bày
thế mạnh để phát triển kinh tế – +ã hội của vùng thì cho 0,50 điểm phần “Thế mạnh”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.