Trình bày quan niệm của Đacuyn về vai trò của chọn lọc tự nhiên trong sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

May 24, 2016 | Viewed 5,710 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Trình bày quan niệm của Đacuyn về vai trò của chọn lọc tự nhiên trong sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

Quan niệm của Đacuyn về vai trò của chọn lọc tự nhiên trong sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật:
d. Nguyên nhân của chọn lọc tự nhiên:
– Trong một quần thể sinh vật luôn luôn xuất hiện nhiều biến dị theo những hướng khác nhau là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc.
– Tác nhân gây ra sự chọn lọc là những điều kiện khí hậu, đất đai, nguồn thức ăn, kẻ thù, đối thủ cạnh tranh,…
e. Nội dung của chọn lọc tự nhiên:
– Tích luỹ những biến dị có lợi cho bản thân sinh vật.
– Đào thải những biến dị không có lợi, hay có hại cho sinh vật.
f. Vai trò của chọn lọc tự nhiên:
– Là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.
g. Kết quả của chọn lọc tự nhiên:
– Sự sống sót và sinh sản ưu thế của những dạng thích nghi với môi trường sống


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.