Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với thành công của Hội nghị?

June 20, 2015 | Viewed 9,721 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với thành công của Hội nghị?

a. Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
– Nguyễn Ái Quốc phê phán những sai lầm của các tổ chức cộng sản và nêu chương trình hội nghị.
– Hội nghị nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (bao gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt) và Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

b. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với thành công của Hội nghị.
– Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất: Do các tổ chức cộng sản ở Việt Nam hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau làm cho lực lượng và sức mạnh của cách mạng bị phân tán. Tự bản thân những tổ chức này lại không thống nhất được với nhau. Nếu để tình trạng đó kéo dài sẽ là một nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam.
– Nguyễn Ái Quốc có uy tín tuyệt đối và đưa Hội nghị đến thành công: Là người sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên trước đây, người thầy của lớp thanh niên yêu nước đầu thế kỉ XX, đặc biệt là với tư cách là đại diện của Quốc tế Cộng sản, có quyền quyết cách mạng Đông Dương…

câu 2 ĐỀ THI MINH HỌA – KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn: Lịch sử


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.