Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta.

October 21, 2016 | Viewed 4,040 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

1.Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta.

2.Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây khó khăn  như thế nào cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ?

1.Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệmđa dạng sinh học ở nước ta
a) Những biểu hiện suy giảm
Suy giảm về số lượng loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm.
b) Biện pháp bảo vệ
– Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên.
– Ban hành Sách đỏ Việt Nam nhằm bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
– Quy định việc khai thác để đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước.

2. Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ?
a) Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh
– Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao, tuy đã giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn còn chậm (dẫn chứng).
– Do quy mô dân số đông nên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người.

b) Khó khăn
– Làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạn chế khả năng tích luỹ để tái sản xuất mở rộng…
– Tạo ra sức ép rất lớn đối với vấn đề việc làm, giáo dục, y tế, chất lượng cuộc sống…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.