Trình bày nhiệm vụ và hình thức đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1931 và giai đoạn 1936-1939.

November 30, 2017 | Viewed 803 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Trình bày nhiệm vụ và hình thức đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1931 và giai đoạn 1936-1939.

a. Giai đoạn 1930-1931:
– Nhiệm vụ: Ngay sau khi thành lập, trên cơ sở Chính cương và Sách lược
vắn tắt và điều kiện cụ thể của cách mạng đầu năm 1930, Đảng Cộng sản
Việt Nam đã chủ trương phát động một phong trào đấu tranh trong toàn
quốc chống đế quốc và phong kiến. Trước mắt là đòi cải thiện đời sống
nhân dân.

– Hình thức đấu tranh:
+ Có nhiều hình thức đấu tranh: Bãi công của công nhân, đấu tranh (mít
tinh, biểu tình) của nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động.

+ Có những hình thức đấu tranh quyết liệt như: biểu tình có vũ trang tự
vệ của nông dân ở các vùng nông thôn, tiến tới các cuộc biểu tình thị uy
vũ trang tiến công vào chính quyền địch ở địa phương (phá nhà lao, đốt
huyện đường…)

b. Giai đoạn 1936-1939:
– Nhiệm vụ: Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản
động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Để thực
hiện nhiệm vụ và mục tiêu trên, Đảng chủ trương thành lập Mặt trận nhân
dân phản đế Đông Dương, sau đó đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương.

– Hình thức đấu tranh:
+ Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh: công khai, nửa công khai, hợp pháp
nửa hợp pháp như Đông Dương đại hội, đón Gô-đa; bãi công của công
nhân, bãi thị của tiểu thương, mít tinh, biểu tình của nông dân, bãi khóa của
học sinh, sinh viên, đặc biệt là cuộc mít tinh khổng lồ ở Nhà Đấu Xảo Hà
Nội.

+ Đấu tranh trên lĩnh vực sách báo, nghị trường… Tuyên truyền chủ
nghĩa Mác – Lê-nin, chủ trương của Đảng; đưa người vào các cơ quan
nghị viện để tăng thêm tiếng nói đòi quyền lợi cho nhân dân.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.