Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX và đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này.

July 30, 2016 | Viewed 2,797 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX và đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này.

a. Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX
– Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
– Do tình trạng bùng nổ dân số thế giới, sự vơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
b. Trình bày đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX
– Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
– Trong cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ


One comment on “Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX và đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này.

  1. Sonthang says:

    Có mấy cuộc cách mạng khoa học công nghệ vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.