Trình bày chủ trương, biện pháp của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đối phó với quân đội Tưởng Giới Thạch và tay sai từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công đến trước ngày 6-3-1946

June 18, 2016 | Viewed 1,709 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Trình bày chủ trương, biện pháp của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đối phó với quân đội Tưởng Giới Thạch và tay sai từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công đến trước ngày 6-3-1946

1. Chủ trương: Hoà hoãn, tránh xung đột…
2. Biện pháp:
– Biểu dương lực lượng: Tổ chức quần chúng mít tinh, biểu tình…

– Nhân nhượng:
+ Cho Việt Quốc, Việt Cách một số ghế trong Quốc hội và Chính phủ
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm; nhận tiêu tiền “quan kim”, “quốc tệ”
– Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng khi có đủ bằng chứng


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.