Tóm tắt nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta

January 14, 2017 | By dltiengiang | Viewed 870 times | Filed in: Địa lí.

Tóm tắt nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả  nguồn lao động của nước ta. Vì sao phải thực hiện chiến lược đó?

– Tóm tắt nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp để kiềm chế tốc độ tăng dân số, phân bố lại dân cư, lao động (diễn giải).

+ Phát triển kinh tế – xã hội hướng vào việc sử dụng có hiệu quả nguồn lao động (diễn giải).

– Vì sao phải thực hiện chiến lược đó?

+ Xuất phát từ thực trạng về dân số và nguồn lao động (diễn giải: tăng nhanh, phân bố chưa hợp lí, chất lượng còn hạn chế).

+ Đảm bảo các mục tiêu về kinh tế – xã hội của đất nước: phát huy nguồn lực, phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *