Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta

March 22, 2017 | Viewed 1,104 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta


– Thuận lợi:
+ Các nhân tố tự nhiên nước ta cho phép phát triển sản xuất các nông phẩm nhiệt đới (diễn giải).
+ Sự phân hoá thiên nhiên nước ta cho phép đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.
+ Các nhân tố tự nhiên tạo điều kiện để đa dạng hoá mùa vụ, thâm canh, xen canh.
+ Sự phân hoá của tự nhiên là cơ sở để tạo ra tính đa dạng theo lãnh thổ của sản xuất nông nghiệp (diễn giải).

– Khó khăn:
+ Thiên tai, dịch bệnh.
+ Các khó khăn khác (nêu được ít nhất 1 khó khăn ngoài các khó khăn trên).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.