Tóm tắt những thay đổi và nêu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tài nguyên sinh vật nước ta

January 16, 2017 | Viewed 718 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Tóm tắt những thay đổi và nêu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tài nguyên sinh vật nước ta ? Ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển vốn rừng?

Tóm tắt những thay đổi và nêu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tài nguyên sinh vật nước ta

– Những thay đổi của tài nguyên sinh vật

+ Có sự biến động về diện tích rừng (diễn giải qua các thời kì).

+ Chất lượng rừng suy giảm (diễn giải).

+ Đa dạng sinh học suy giảm (diễn giải).

– Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi tài nguyên sinh vật

+ Những thay đổi tích cực của tài nguyên sinh vật liên quan đến một số chương trình phát triển kinh tế – xã hội (diễn giải: bảo vệ vốn rừng, bảo vệ đa dạng sinh học…).

+ Suy giảm tài nguyên sinh vật chủ yếu do các hoạt động kinh tế – xã hội (diễn giải).

Ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển vốn rừng 

– Duy trì và làm tăng thêm nguồn lâm sản (diễn giải).

– Tác động tích cực tới môi trường tự nhiên (diễn giải: đa dạng sinh học, độ che phủ rừng…).

– Các ý nghĩa khác (nêu và diễn giải về ít nhất một ý nghĩa khác: kinh tế, văn hóa… ).

– Duy trì và làm tăng thêm nguồn lâm sản (diễn giải).

– Tác động tích cực tới môi trường tự nhiên (diễn giải: đa dạng sinh học, độ che phủ rừng…).

– Các ý nghĩa khác (nêu và diễn giải về ít nhất một ý nghĩa khác: kinh tế, văn hóa… ).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.