Tóm tắt diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó.

October 26, 2015 | Viewed 16,103 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Tóm tắt diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. Nêu kết quả và ý  nghĩa của chiến dịch đó.

a) Tóm tắt diễn biến

– Ngày 7 – 10 – 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công Việt Bắc. Thực hiện chỉ thị của Đảng, quân dân ta anh dũng chiến đấu, từng bước đẩy lùi cuộc tiến công của địch.
– Quân dân ta chủ động bao vây, tiến công địch nhiều nơi ở Bắc Kạn, buộc địch rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã. Ở mặt trận hướng đông, ta phục kích chặn đánh địch trên Đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau. Ở mặt trận hướng tây, ta phục kích đánh địch trên sông Lô, nổi bật là trận Đoan Hùng, Khe Lau.

– Ngày 19 – 12 – 1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. Chiến dịch kết thúc. 0,25

b) Kết quả và ý nghĩa

– Kết quả: Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên địch, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn; bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.
– Ý nghĩa: Chiến thắng Việt Bắc đã chuyển cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp sang giai đoạn mới, làm thất bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang “đánh lâu dài”.


2 comments on “Tóm tắt diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó.

  1. le nam khanh says:

    trường tiểu học thị trấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.