Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân ta?

November 25, 2015 | Viewed 10,033 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

1.Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân Việt Nam?

2.Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Dân số đông ảnh hưởng như  thế nào đến nguồn lao động của nước ta?

1.Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân Việt Nam?

a) Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
– Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân hoá tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi.
– Tính thất thường của các yếu tố thời tiết, khí hậu dẫn đến nhiều khó khăn (thiên tai, dịch bệnh…).

b) Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống.
– Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế khác (lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch…).
– Gây nhiều khó khăn do khí hậu phân mùa, thiên tai, thời tiết thất thường…

2.Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Dân số đông ảnh hưởng như  thế nào đến nguồn lao động của nước ta?

a) Chứng minh Việt Nam là nước đông dân.
– Số dân lớn (hơn 84,1 triệu người năm 2006).
– Đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới.

b) Dân số đông ảnh hưởng như thế nào đến nguồn lao động của nước ta?
– Nguồn lao động dồi dào.
– Là cơ sở để tăng thêm nguồn lao động nước ta (mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.