Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

December 30, 2016 | By dltiengiang | Viewed 3,150 times | Filed in: Lịch sử.

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông – xuân 1953 – 1954. ?


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì:
– Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
– Chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cách mạng. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.
– Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam.

Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông – xuân 1953 – 1954.
a. Phương hướng chiến lược:

– Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai.
– Buộc địch phân tán lực lượng, tạo điều kiện để ta tiêu diệt chúng.

b. Nhận xét:

Chủ trương trên là đúng vì:
– Xuất phát từ sự trưởng thành của lực lượng kháng chiến và từ kinh nghiệm chiến trường.
– Nhằm phá kế hoạch tập trung binh lực của địch, làm cho chúng càng bị động hơn, tạo điều kiện để ta giành thắng lợi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *