Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng.

January 17, 2018 | Viewed 405 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng.

Ngày 25-12-1927, Việt Nam quốc dân đảng được thành lập trên cơ sở Nam đồng
thư xã; theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. Lãnh tụ của Đảng là
Nguyễn Thái Học… Lúc mới thành lập, Đảng chưa có mục đích, tôn chỉ rõ rệt,
mà chỉ nêu chung chung là: “trước làm dân tộc cách mạng, sau làm thế giới cách
mạng”.

 

Chương trình hành động nêu nguyên tắc của Đảng là: “Tự do – Bình đẳng – Bác
ái”. Chương trình hoạt động của Đảng chia thành 4 thời kì. Thời kì cuối là bất hợp
tác với giặc, “đánh đuổi giặc Pháp, xoá bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”; tiến hành
“cách mạng bằng sắt và máu”…

 

Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Ba-danh ở Hà Nội (2-1929). Thực dân Pháp
khủng bố dã man, Việt Nam quốc dân đảng bị tổn thất nặng nề. Các lãnh tụ của
đảng bị truy lùng, nội bộ chia rẽ.

 

Trong tình thế bị động, Việt Nam quốc dân đảng quyết định dốc toàn bộ lực
lượng tiến hành cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) với ý tưởng “Không thành
công cũng thành nhân!”. Bị thực dân Pháp đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại, kết
thúc vai trò lịch sử của Việt Nam quốc dân đảng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.