Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

January 16, 2018 | Viewed 341 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, tiếp xúc với Tâm tâm xã…;
tháng 6-1925, sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, chuẩn bị điều kiện
cho sự ra đời của một đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, từ năm 1925
đến năm 1927 đã đào tạo được 75 người… Số lượng hội viên tăng nhanh, nhất là
từ khi có phong trào “vô sản hóa” (1928)… Hội có cơ sở trong cả nước….

Ra báo Thanh niên và xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh để phục vụ công tác
huấn luyện, tuyên truyền.Tác phẩm Đường cách mệnh vạch ra những vấn đề cơ bản
về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam… Việc truyền bá chủ nghĩa
Mác – Lênin được đẩy mạnh qua phong trào “vô sản hoá”.

Đến năm 1929, đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân và phong trào yêu
nước, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập tại Hà Nội (3-1929). Sau Đại hội
lần thứ nhất (5-1929), Hội phân hóa thành hai tổ chức: Đông Dương cộng sản
đảng (6-1929) và An Nam cộng sản đảng (8-1929).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.