So sánh cấu trúc của ADN và ARN.

December 7, 2015 | Viewed 11,368 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

1. So sánh cấu trúc của ADN và ARN.
2. Cho biết bộ gen của một loài động vật có tỷ lệ (A + T ) / ( G + X) = 1,5 và chứa 3×109  cặp nuclêôtit. Tính số lượng từng loại nuclêôtit và tổng số liên kết hydrô có trong bộ gen của loài đó.

1 So sánh cấu trúc của ADN và ARN
a. Giống nhau:
– Đều có cấu trúc đa phân gồm nhiều đơn phân là các nuclêôtit; mỗi nuclêôtit gồm ba thành phần: axit phôtphoric, đường 5 cácbon và bazơ nitric. ………………………….
– Các nuclêôtit nối với nhau bằng các liên kết hoá trị (phosphodiester) tạo thành chuỗi polynuclêôtit……. ……………………………………………………..

b. Khác nhau:
– Nói chung, ADN gồm hai mạch đơn cùng xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải; còn ARN có cấu trúc một mạch đơn, có thể ở dạng mạch thẳng hoặc tạo mạch kép ở một số đoạn. Nói chung, ADN có số lượng nuclêôtit nhiều; còn ARN có số lượng nuclêôtit ít………………………………………………………………………….
– Các nuclêôtit của ADN đặc trưng bằng đường đêôxiribô và bazơ nitric timin; còn các nuclêôtit của ARN đặc trưng bằng đường ribô và bazơ nitric uraxin. ADN có 4 loại đêôxiribônuclêôtit A, T, G và X; vì các bazơ ở hai mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) nên A = T và G = X và tỷ lệ (A+T)/(G+X) đặc trưng cho mỗi loài. Còn ARN có 4 bốn loại ribônuclêôtit cơ bản A, U, G và X, với tỷ lệ đặc trưng cho từng loại ARN. …………………………………………………………….

2 Số nuclêôtit mỗi loại và tổng số liên kết hydrô
– Theo NTBS, tỷ lệ (A+T)/(G+X) = A/G = 1,5 ⇒A = 1,5G (1). Mặt khác, tổng số hai loại nuclêôtit: A + G = 3 x 10^9  (nuclêôtit) (2). Từ (1) và (2) ta tính được số lượng từng loại nuclêôtit của ADN:
A = T = 1,8 x 10^9  nuclêôtit và G = X = 1,2 x 10^9 nuclêôtit ……………………….
– Tổng số liên kết hyđrô có trong ADN:
2A + 3G = 2 x (1,8 x 10^9) + 3 x (1,2 x 10^9) = 7,2 x 10^9 (liên kết)………………..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.