Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng của lũ.

September 26, 2016 | Viewed 1,501 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng của lũ. Quần thể cỏ băng sống phía trong bờ sông ít chịu ảnh hưởng của lũ hơn. Hai quần thể này cùng có nguồn gốc từ một loài ban đầu; tuy ít có sai khác về hình thái nhưng lại có đặc tính sinh thái khác nhau. Các cá thể trong quần thể này không giao phối được với các cá thể trong quần thể kia. Hãy giải thích hiện tượng trên.

– Các cá thể của hai quần thể cỏ băng không giao phối với nhau, chứng tỏ hai quần thể đã phân hóa thành hai loài mới. Có thể giải thích sự hình thành 2 loài mới đó như sau:
– Loài cỏ băng khởi đầu phát tán đến vùng bãi bồi và vùng phía trong bờ sông.
– Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng bởi lũ và các điều kiện sinh thái khác so với quần thể cỏ băng sống ở phía trong bờ sông. Do vậy hai quần thể được chọn lọc theo những hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau và có sự cách li sinh thái tương đối.
– Sự cách li sinh thái diễn ra trong thời gian dài dẫn đến hình thành 2 nòi sinh thái.
– Sự khác nhau về đặc điểm sinh thái, chênh lệnh về chu kỳ sinh trưởng, sinh sản và phát triển dẫn đến cách li sinh sản, cách li di truyền và hình thành hai loài mới.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.