Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954

August 1, 2016 | Viewed 2,541 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

1. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) ở Việt Nam.

2. Cho biết ý kiến của anh/chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (12 – 1953)

1. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) ở Việt Nam.

– Làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của thực dân Pháp, buộc Pháp phải bị động phân tán lực lượng và bị giam chân ở vùng rừng núi, chúng phải điều chỉnh kế hoạch Nava, quyết định xây dựng Điện Biên Phủ trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương…
– Chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân và dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ…

b. Phân tích tác động của chiến dịch Điện Biên Phủ…
– Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava – cố gắng cao nhất của thực dân Pháp với sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, làm thất bại hi vọng “kết thúc chiến tranh trong danh dự” của Pháp, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương…
– Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi,… buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương…

2. Cho biết ý kiến của anh/chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (12 – 1953)

Thí sinh có thể có nhiều cách trình bày, lập luận khác nhau, nhưng phải làm nổi bật được các nội dung:
– Là một quyết định đúng đắn, kịp thời vì lực lượng kháng chiến của ta đã trưởng thành và lớn mạnh, thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ có nhiều hạn chế…
– Thể hiện quyết tâm giành thắng lợi của quân và dân Việt Nam nhằm kết thúc chiến tranh…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.