Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng và aa quy định hoa trắng

March 4, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 34. Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng và aa quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này gồm 560 cây hoa đỏ, 280 cây hoa hồng và 160 cây hoa trắng. Khi các cây trong quần thể giao phấn ngẫu nhiên • Read More »

Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể?

March 2, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 19. Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể? A. Di – nhập gen. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. C. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên. Câu • Read More »

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo thứ tự đúng là?

February 28, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 10. Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo thứ tự đúng là: A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. B. Xử lí mẫu vật bằng tác • Read More »

Cho các bước quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định

February 26, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 1. Cho các bước quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định: I. Đặt tiêu bản lên kính hiển vi. II. Quan sát tiêu bản dưới vật kính 40x. III. Quan sát tiêu bản dưới vật kính 10x. Thứ tự đúng của các bước trên là: • Read More »

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions

February 15, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 43 to 50. It’s called 42 – the name taken from the answer to the meaning of life, from the science fiction series The Hitchhiker’s Guide to • Read More »

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

February 13, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 to 35. The Internet has truly transformed how students do their homework. (31) ______ homework today still means spending time in • Read More »