Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

February 13, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 to 35. The Internet has truly transformed how students do their homework. (31) ______ homework today still means spending time in • Read More »

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

February 10, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot. – Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.” – Denise: “______” A. You shouldn’t do that. B. It’s alright. C. You are welcome. D. • Read More »

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs

February 8, 2017 | By dltiengiang | 1 Comment | Filed in: Tiếng Anh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. finished B. developed C. defeated D. looked Question 2: A. hesitate B. reserve C. physics D. basic Mark the letter A, • Read More »

Anh/Chị hãy phân tích đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông?

February 6, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

“Sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường không chỉ mang vẻ đẹp trời phú mà còn ánh lên vẻ đẹp của con người” (Lê Uyển Văn – Báo điện tử Thể thao và Văn hóa ngày 27-8-2008). Anh/Chị hãy phân tích đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường • Read More »

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sức mạnh niềm tin trong cuộc sống được gợi ra từ đoạn trích.

February 4, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sức mạnh niềm tin trong cuộc sống được gợi ra từ đoạn trích. Đọc đoạn trích dưới đây va thực hiện các yêu cầu: Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời • Read More »

Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch

January 14, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

1.Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch 2.Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi • Read More »