Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục. Tiến hành hai phép lai riêng rẽ giữa hai cây cà chua đều có thân cao-quả tròn với cây cà chua thân thấp-quả bầu dục.

July 26, 2014 | Viewed 3,860 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục.  Tiến hành hai phép lai riêng rẽ giữa hai cây cà chua đều có thân cao-quả tròn với cây cà chua thân thấp-quả bầu dục. Kết quả phân tích kiểu hình ở thế hệ lai nhận được từ hai phép lai trên cho thấy bên cạnh hai kiểu hình của các cây bố mẹ còn xuất hiện thêm hai kiểu hình mới là những cây cà chua thân cao- quả bầu dục và những cây cà chua thân thấp-quả tròn. Mỗi kiểu hình mới đó chiếm tỉ lệ 10% ở phép lai thứ nhất và 40 % ở phép lai thứ hai.

1 – Phép lai này có tên gọi là gì? Trình bày nội dung phép lai đó.
2 – Biện luận để xác định kiểu gen của hai cây cà chua thân cao- quả tròn trong hai phép lai trên. Viết sơ đồ lai minh họa cho mỗi phép lai.

1- Xác định phép lai

• Phép lai này có tên gọi là phép lai phân tích. Vì đó là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội (thân cao-quả đỏ) với cơ thể mang tính trạng lặn thân thấp-quả bầu dục).

• Nội dung phép lai: Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen.

2- Biện luận và sơ đồ lai

2.1. Biện luận

• Đây là phép lai phân tích và do ở thế hệ lai xuất hiện 4 kiểu hình, nên mỗi cây cà chua thân cao-quả tròn đem lai phân tích đều phải tạo ra bốn loại giao tử là AB, Ab, aB, ab. Từ đó suy ra, kiểu gen mỗi cây này đều dị hợp tử về hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng về kích thước cây và hình dạng quả.

• Phép lai phân tích thứ nhất

+ Trong tổng số bốn loại kiểu hình ở thế hệ lai, bên cạnh hai loại kiểu hình giống với các cây bố mẹ đều chiếm tỉ lệ 40%, đã xuất hiện thêm hai loại kiểu hình mới là sự tổ hợp các tính trạng của các cây bố mẹ; đó là kiểu hình thân cao – quả bầu dục và thân thấp – quả tròn đều chiếm tỉ lệ 10%. Vì thế, đây là kết quả của hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở cây cà chua thân cao – quả tròn.

+ Trong phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu gen của các giao tử sinh ra từ cơ thể dị hợp tử đem lai phân tích đ-ợc suy ra từ tỉ lệ kiểu hình của các cá thể ở thế hệ lai và ngược lại. Vì thế, tỉ lệ 10% của các kiểu hình thân cao- quả bầu dục và thân thấp-quả tròn sẽ tương ứng với tỉ lệ 10% của các giao tử Ab và aB. Đồng thời tỉ lệ 40% của các kiểu hình thân cao-quả tròn và thân thấp-quả bầu dục sẽ tương ứng với tỉ lệ 40% của các giao tử AB và ab.

Vì tỉ lệ các loại giao tử được hình thành do hoán vị gen thường thấp hơn so với các loại giao tử được hình thành do liên kết gen, nên kiểu gen của cây thân cao-quả tròn thứ nhất phải là: AB/ab.

• Phép lai phân tích thứ hai: Biện luận tư-ơng tự như trên, suy ra được kiểu gen của cây cà chua thân cao-quả tròn thứ hai là Ab/aB. Ghi chú: thí sinh có thể biện luận theo một cách khác nhưng phải nêu được ý của các đoạn chữ in nghiêng trên.

2.2.Sơ đồ lai

• Sơ đồ lai phân tích cây thân cao – quả tròn thứ nhất

P AB/ab ( thân cao-quả tròn) x ab/ab (thân thấp- quả bầu dục)
gt P AB = ab = 40%   ab = 100%
Ab = aB = 10%
Fb 40% AB/ab thân cao- quả tròn
40% ab/ab thân thấp- quả bầu dục
10% Ab/ab thân cao- quả bầu dục
10% aB/ab thân thấp – quả tròn.

• Sơ đồ lai phân tích cây thân cao – quả tròn thứ hai

P Ab/aB ( thân cao-quả tròn) x ab/ab (thân thấp- quả bầu dục)
gt P Ab = aB = 40%     ab = 100%
AB = ab = 10%
Fb 40% Ab/ab thân cao- quả bầu dục
40% aB/ab thân thấp- quả tròn
10% AB/ab thân cao- quả tròn
10% ab/ab thân thấp – quả bầu dục.

 

Bài viết Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục.  Tiến hành hai phép lai riêng rẽ giữa hai cây cà chua đều có thân cao-quả tròn với cây cà chua thân thấp-quả bầu dục. Được cauhoiontap.com tổng hợp

(câu 4 đề thi cao đẳng đại học môn Sinh khối B năm 2002)


One comment on “Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục. Tiến hành hai phép lai riêng rẽ giữa hai cây cà chua đều có thân cao-quả tròn với cây cà chua thân thấp-quả bầu dục.

  1. lò đức long says:

    Có 3 tế bào mầm sinh dục của một lợn cái nguyên phân liên tiếp 3 lần, tất cả các tế bào con tạo ra sau nguyên phân đều trở thành các noãn bào bậc 1 và giảm phân bình thường. Trong các thể định hướng được tạo ra có chứa 1368 NST. Các trứng tham gia thụ tinh với hiệu suất 50%. Biết tỉ lệ phát triển từ hợp tử thành lợn con là 75%. Xác định:
    a) Bộ NST 2n của lợn.
    b) Số lợn con được sinh ra.
    c) Nếu quá trình thụ tinh nói trên có 192 tinh trùng tham gia thì hiệu suất thụ tinh của tinh trùng bằng bao nhiêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.