Ngô là thực vật giao phấn, nhưng người ta đã tiến hành tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp 7 thế hệ thì thấy chiều cao cây giảm dần, năng suất giảm, nhiều cây bị chết.

May 22, 2016 | Viewed 2,965 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Ngô là thực vật giao phấn, nhưng người ta đã tiến hành tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp 7 thế hệ thì thấy chiều cao cây giảm dần, năng suất giảm, nhiều cây bị chết.
a. Hiện tượng nêu trên được gọi là gì? Nguyên nhân của hiện tượng đó.
b. Nêu vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc.

a. Hiện tượng nêu trên được gọi là hiện tượng thoái hóa giống.
b. Nguyên nhân của hiện tượng đó:
– Các cặp gen dị hợp đi dần vào trạng thái đồng hợp trong đó các gen lặn có hại được biểu hiện.
– Qua các thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể giảm dần,tỉ lệ thể đồng hợp tăng dần.
c. Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc:
– Tạo dòng thuần để củng cố một số tính trạng tốt, phát hiện và loại bỏ những tính trạng xấu.
– Là bước trung gian để chuẩn bị cho lai khác dòng, tạo ưu thế lai


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.