Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945

January 10, 2017 | By dltiengiang | Viewed 1,149 times | Filed in: Lịch sử.

Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông  Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945. Tổ chức mặt trận nào có vai trò quan  trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Vai trò  của mặt trận đó được thể hiện như thế nào?

 

a. Các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất:

– Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (7 – 1936), sau đổi thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương (3 – 1938)
– Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương (11 – 1939)
– Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) (5 – 1941)

b. Mặt trận có vai trò quan trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám: Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh).

c. Vai trò:

– Việt Minh trực tiếp xây dựng lực lượng chính trị quần chúng, tham gia xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền.
– Việt Minh đã huy động lực lượng toàn dân tộc tham gia cách mạng và cùng với Trung ương Đảng phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, đưa đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *