Nêu khái quát phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam giai đoạn 1919-1925.

November 28, 2017 | Viewed 658 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Nêu khái quát phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam giai đoạn 1919-1925.

– Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn đã bí mật thành lập công
hội do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
– Năm 1922, công nhân, viên chức các sở công thương của tư nhân ở Bắc
Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.
– Nhiều cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu, xay gạo ở
Nam Định, Hà Nội, Hải Dương …

 

– Năm 1925, thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn) bãi công, đánh dấu một
bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.