Năm 1929, ở Việt Nam có những tổ chức cộng sản nào ra đời? Nêu ý nghĩa sự ra đời của những tổ chức đó.

April 20, 2015 | Viewed 10,795 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Năm 1929, ở Việt Nam có những tổ chức cộng sản nào ra đời? Nêu ý nghĩa sự ra đời của những tổ chức đó.

a. Các tổ chức cộng sản ra đời năm 1929 ở Việt Nam
– Đông Dương Cộng sản đảng
– An Nam Cộng sản đảng
– Đông Dương Cộng sản liên đoàn

b. Ý nghĩa sự ra đời các tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
– Phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.
– Thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân phát triển mạnh, tạo điều kiện chín muồi cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

câu 1 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014  Môn: LỊCH SỬ; Khối: C


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.