Liệt kê trình tự các sự kiện dẫn đến sự hình thành cây hữu thụ trên và cho biết đặc điểm bộ nhiễm sắc thể của cây lai bất thụ.

December 11, 2015 | Viewed 1,662 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Hạt phấn của loài thực vật A có 7 nhiễm sắc thể. Các tế bào rễ của loài thực vật B có 22 nhiễm sắc thể. Thụ phấn loài B bằng hạt phấn của loài A, người ta thu được một số cây lai bất thụ nhưng có khả năng sinh sản sinh dưỡng. Sau một số thế hệ cho cây lai sinh sản sinh dưỡng, người ta thu được cây hữu thụ.
1. Liệt kê trình tự các sự kiện dẫn đến sự hình thành cây hữu thụ trên và cho biết đặc điểm bộ nhiễm sắc thể của cây lai bất thụ.
2. Hiện tượng tương tự có xảy ra trong tự nhiên không? Cho ví dụ.

1 Trình tự các sự kiện dẫn đến hình thành cây hữu thụ và đặc điểm bộ nhiễm sắc thể của cây bất thụ

a. Trình tự các sự kiện dẫn đến hình thành cây hữu thụ:
– Hạt phấn loài A thụ phấn cho loài B tạo cây lai khác loài bất thụ ………..
– Trong quá trình sinh sản sinh dưỡng, cây lai khác loài bất thụ trên được đa bội hoá tự nhiên tạo thể song nhị bội hữu thụ …..
b. Đặc điểm của cây bất thụ:
– Giao tử loài A có 7 NST, giao tử loài B có 11 NST. Vậy cây lai có 18 NST ……….
– Các NST trong cây lai này không tồn tại thành các cặp tương đồng. …….

2 Hiện tượng tương tự có xảy ra trong tự nhiên không? Cho ví dụ
– Hiện tượng tương tự có xảy ra trong tự nhiên …………
– Ví dụ: Loài cỏ chăn nuôi nước Anh tên là Spartina có 120 NST được xác định là do lai và đa bội hoá tự nhiên giữa loài cỏ châu Âu có 50 NST với loài cỏ gốc Mĩ nhập vào Anh có 70 NST ………….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.