Hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước.

April 8, 2017 | Viewed 1,378 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước. Ý nghĩa của cao trào cách mạng đó đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945?

a) Hoàn cảnh lịch sử của cao trào kháng Nhật cứu nước

– Từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941), Mặt trận Việt Minh phát triển mạnh, các đội Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, phe phát xít đứng trước nguy cơ thất bại gần kề.
– Đêm 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương nhằm rảnh tay đối phó với quân Đồng minh. Sự kiện này đã thúc đẩy cách mạng Đông Dương bước sang thời kỳ mới – thời kỳ tiền khởi nghĩa.
– Trước tình hình đó, Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng, đề ra chủ trương mới (Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12-3-1945) và phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

b) Sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước

– Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra với quy mô lớn và nhiều hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt, thích ứng với thời kỳ tiền khởi nghĩa.
– Phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần liên tục diễn ra, chính quyền nhân dân được thành lập ở nhiều địa phương (căn cứ địa Cao – Bắc – Lạng, Ba Tơ).
– Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4-1945) quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân và phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang, bán vũ trang, xây dựng căn cứ địa kháng Nhật…

c) Ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước
– Qua cao trào kháng Nhật cứu nước, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang được củng cố, phát triển vượt bậc; kẻ thù hoang mang, suy yếu.
– Cao trào kháng Nhật cứu nước đã tập dượt cho quần chúng đấu tranh, sẵn sàng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.