Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật?

April 10, 2017 | Viewed 1,142 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật?

– Tổ chức Hội nghị toàn quốc Đảng cộng sản Đông Dương (13 đến 15-8-1945), quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật; tổ chức Đại hội quốc dân (16 đến 17-8-1945) thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa, quyết định quốc kỳ, quốc ca, bầu Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời sau này) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi trên toàn quốc chỉ trong 15 ngày (14 đến 28-8-1945)

– Cải tổ Ủy ban dân tộc giải phóng thành Chính phủ lâm thời. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập và ngày 2-9-1945 thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố

trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.