Đặc điểm biểu hiện của thường biến và đột biến có gì khác nhau? Cho ví dụ minh hoạ

May 16, 2016 | Viewed 5,755 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Đặc điểm biểu hiện của thường biến và đột biến có gì khác nhau? Cho ví dụ minh hoạ


a. Đặc điểm biểu hiện của thường biến và đột biến khác nhau là:
– Thường biến biến đổi đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện môi trường.
–  Đột biến biến đổi đột ngột, gián đoạn ở kiểu hình, mang tính cá biệt, ngẫu nhiên, vô hướng.
– Thường biến không di truyền được.
– Đột biến di truyền được cho các thế hệ sau.
b. Ví dụ:
– Thường biến: Cây rau mác mọc trên cạn chỉ có một loại lá hình mũi mác. Khi mọc dưới nước nó có thêm một loại lá hình bản dài. Mọc dưới nước sâu hơn, nó chỉ có loại lá hình bản dài mà thôi.
– Đột biến: Bệnh mù màu đỏ – lục ở người là do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu một người bị bệnh mù màu đỏ – lục thì có thể di truyền gen gây bệnh cho thế hệ sau.


One comment on “Đặc điểm biểu hiện của thường biến và đột biến có gì khác nhau? Cho ví dụ minh hoạ

  1. thuan says:

    thcs Vĩnh Hòa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.