Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch

January 14, 2017 | Viewed 4,651 times | By dltiengiang | Filed in: Địa lí.

1.Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch
2.Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ

1.Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch
– Vị trí: thuận lợi cho việc giao lưu, mở rộng hợp tác quốc tế về du lịch (diễn giải).

– Có nguồn tài nguyên du lịch phong phú
+ Tài nguyên du lịch tự nhiên:
• Địa hình với nhiều cảnh quan đẹp (dẫn chứng).
• Các tài nguyên khác có thể khai thác để phát triển du lịch (diễn giải: khí hậu, nguồn nước, sinh vật… ).
+ Tài nguyên du lịch nhân văn: có nhiều di tích, lễ hội, làng nghề có thể khai thác để phát triển du lịch (dẫn chứng).

– Các lợi thế khác về kinh tế – xã hội
+ Dân cư: tạo ra thế mạnh về thị trường, nguồn lao động (diễn giải).
+ Sự phát triển kinh tế – xã hội: tạo ra nhiều thuận lợi khác nhau cho sự phát triển du lịch (diễn giải).

2.Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ
– Thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
+ Tự nhiên tạo thế mạnh để phát triển nông nghiệp nhất là trồng cây công nghiệp tập trung, chăn nuôi gia súc (diễn giải: đất đai, khí hậu).
+ Tài nguyên rừng giàu có, thuận lợi cho việc phát triển lâm nghiệp (diễn giải: quy mô, thành phần tài nguyên rừng).
+ Tự nhiên tạo thế mạnh để phát triển công nghiệp (diễn giải: khoáng sản, lâm sản, thủy năng…).
+ Thế mạnh tự nhiên cho các ngành kinh tế khác (diễn giải thuận lợi về tự nhiên cho ít nhất một ngành kinh tế ngoài các ngành nói trên).

– Sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ
+ Địa hình – đất đai: Tây Nguyên thuận lợi hơn cho phát triển các vùng chuyên canh với quy mô lớn (diễn giải).
+ Khí hậu: Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh hơn cho việc sản xuất các sản phẩm cây công nghiệp mang tính cận nhiệt, ôn đới; Tây Nguyên có thế mạnh hơn về cây công nghiệp nhiệt đới (diễn giải).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.