Câu hỏi ôn tập Môn Hóa Học

Hỗn hợp A gồm một axit no đơn chức và hai axit không no đơn chức chứa một liên kết đôi, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2 M

December 18, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Hóa Học.

Hỗn hợp A gồm một axit no đơn chức và hai axit không no đơn chức chứa một liên kết đôi, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần tham vào 100 ml • Read More »

Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại.

December 5, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Hóa Học.

Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. 1. Viết các phương trình phản • Read More »

Hợp chất hữu cơ A1 mạch hở, không phân nhánh và chỉ chứa một loại nhóm chức, có công thức phân C8H14O4. Cho A1 axit hữu cơ B1. Viết công thức cấu tạo của A1. Gọi tan A1 và axit B1. Viết phương trình phản ứng.

April 27, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Hóa Học.

Hợp chất hữu cơ A1 mạch hở, không phân nhánh và chỉ chứa một loại nhóm chức, có công thức phân C8H14O4. Cho A1 axit hữu cơ B1. Viết công thức cấu tạo của A1. Gọi tan A1 và axit B1. Viết phương trình phản ứng.  Viết phương trình phản ứng điều chế tơ nilon-6,6 • Read More »

Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

January 10, 2015 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Hóa Học.

Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dư nước, được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, • Read More »

Cho lá sắt kim loại vào Dung dịch H2SO4 loãng, Dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp

August 12, 2014 | By dltiengiang | 1 Comment | Filed in: Hóa Học.

1. Cho lá sắt kim loại vào: a) Dung dịch H2SO4 loãng b) Dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4 Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp. 2. Trình bày phương pháp tách: Với mỗi trường hợp chỉ dùng duy nhất một • Read More »