Câu hỏi ôn tập Môn Sinh học

Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng của lũ.

September 26, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng của lũ. Quần thể cỏ băng sống phía trong bờ sông ít chịu ảnh hưởng của lũ hơn. Hai quần thể này cùng có nguồn gốc từ một loài ban đầu; tuy ít có sai khác về hình thái nhưng lại có đặc • Read More »

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về ADN ở tế bào nhân thực?

September 16, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 21: Cho biết bộ nhiễm sắc thể 2n của châu chấu là 24, nhiễm sắc thể giới tính của châu chấu cái là XX, của châu chấu đực là XO. Người ta lấy tinh hoàn của châu chấu bình thường để làm tiêu bản nhiễm sắc thể. Trong các kết luận sau đây được • Read More »

Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

September 16, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 11: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,6AA : 0,4aa. B. 100%Aa. C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. D. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa. Câu 12: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các • Read More »

Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

July 2, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Trong một gia đình bố mẹ đều bình thường, sinh được con trai đầu và con gái thứ hai bình thường, con trai thứ ba vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng Claiphentơ. 1) Xác • Read More »

Bệnh máu khó đông ở người được quy định bởi alen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

June 8, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Bệnh máu khó đông ở người được quy định bởi alen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Khả năng máu đông bình thường do alen trội tương ứng A quy định. a. Trong một gia đình, bố và con trai đều bị máu khó đông, mẹ và con gái là những • Read More »