Archives: Sinh học

Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng và aa quy định hoa trắng

March 4, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 34. Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng và aa quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này gồm 560 cây hoa đỏ, 280 cây hoa hồng và 160 cây hoa trắng. Khi các cây trong quần thể giao phấn ngẫu nhiên • Read More »

Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể?

March 2, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 19. Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể? A. Di – nhập gen. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. C. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên. Câu • Read More »

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo thứ tự đúng là?

February 28, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 10. Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo thứ tự đúng là: A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. B. Xử lí mẫu vật bằng tác • Read More »

Cho các bước quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định

February 26, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 1. Cho các bước quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định: I. Đặt tiêu bản lên kính hiển vi. II. Quan sát tiêu bản dưới vật kính 40x. III. Quan sát tiêu bản dưới vật kính 10x. Thứ tự đúng của các bước trên là: • Read More »

Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng của lũ.

September 26, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng của lũ. Quần thể cỏ băng sống phía trong bờ sông ít chịu ảnh hưởng của lũ hơn. Hai quần thể này cùng có nguồn gốc từ một loài ban đầu; tuy ít có sai khác về hình thái nhưng lại có đặc • Read More »

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về ADN ở tế bào nhân thực?

September 16, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 21: Cho biết bộ nhiễm sắc thể 2n của châu chấu là 24, nhiễm sắc thể giới tính của châu chấu cái là XX, của châu chấu đực là XO. Người ta lấy tinh hoàn của châu chấu bình thường để làm tiêu bản nhiễm sắc thể. Trong các kết luận sau đây được • Read More »

Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

September 16, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Câu 11: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,6AA : 0,4aa. B. 100%Aa. C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. D. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa. Câu 12: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các • Read More »

Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

July 2, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Sinh học.

Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Trong một gia đình bố mẹ đều bình thường, sinh được con trai đầu và con gái thứ hai bình thường, con trai thứ ba vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng Claiphentơ. 1) Xác • Read More »