Câu hỏi ôn tập Môn Lịch sử

Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật?

April 10, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật?

Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945

January 10, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông  Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945. Tổ chức mặt trận nào có vai trò quan  trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Vai trò  của mặt • Read More »

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng?

January 8, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng? Nêu ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

December 30, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông – xuân 1953 – 1954. ?

Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi?

December 21, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Lịch sử.

Những sự kiện nào diễn ra từ đầu những năm 70 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc • Read More »