Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

July 2, 2016 | Viewed 6,274 times | By dltiengiang | Filed in: Sinh học.

Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Trong một gia đình bố mẹ đều bình thường, sinh được con trai đầu và con gái thứ hai bình thường, con trai thứ ba vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng Claiphentơ.
1) Xác định kiểu gen của từng người trong gia đình trên.
2) Giải thích cơ chế hình thành người con trai thứ ba vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng Claiphentơ. Biết rằng không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

1. Xác định kiểu gen của từng người trong gia đình
– Quy ước gen:
– Người mẹ bình thường, sinh con bị bệnh máu khó đông nên có kiểu gen: XAXa
– Người bố và con trai thứ nhất bình thường có kiểu gen: XAY.
– Con gái bình thường có kiểu gen: XAXA hoặc XAXa
– Con trai thứ ba vừa mắc bệnh máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ nên có kiểu gen Xa

2. Giải thích cơ chế hình thành người con trai vừa bị bệnh máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ
– Con trai vừa bị máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ (kiểu gen XaXaY) nhận giao tử Y từ bố và giao tử XaYa từ mẹ.
– Để người mẹ có kiểu gen XAXa tạo giao tử XaXa thì trong quá trình giảm phân II. nhiễm sắc thể Xa ở trạng thái kép không phân li.
– Khi thụ tinh, giao tử XaXa kế hợp với giao tử Y hình thành hợp tử XaXaY phát triển thành con trai vừa bị máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.