Anh (chị) hãy phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám (1945)

October 8, 2015 | Viewed 11,438 times | By dltiengiang | Filed in: Lịch sử.

Anh (chị) hãy phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng  Tám (1945)

 

1. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp đúng đắn, sáng tạo nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đưa nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai lan hàng đầu, nhằm tập trung lực lượng
để thực hiện cho kì được yêu cầu cấp bách của cách mạng là giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

2. Đánh giá đúng và biết tập hợp, tổ chức lực lượng các giai cấp cách mạng, trong đó công nông là đội quân chủ lực. Tran cơ sở khối lian minh công nông, biết khơi dậy tinh thần dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, tập hợp mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, phân hoá và cô lập cao độ kẻ thù rồi tiến lan đánh bại chúng.

3. Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị; kết hợp chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần ở nông thôn với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa ở đô thị để khi có thời cơ thì phát động toàn dân khởi nghĩa chính quyền.

theo: câu 1 đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004 Môn: Lịch sử, Khối C


3 comments on “Anh (chị) hãy phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám (1945)

  1. trần thị thanh huyền says:

    giúp mình với

  2. trần thị thanh huyền says:

    cho mình xin bài nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.