Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

September 14, 2019 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Question 1: Many teenagers like facebooking more than doing sport. A, Many teenagers don’t like doing sport as much as facebooking. B. Many teenagers like doing sport more than facebooking. C. Many teenagers like doing sport as much as facebooking. D. Many teenagers don’t like facebooking as much as doing sport. Question 2; “What have • Read More »

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

September 14, 2019 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Anh.

Question 1: Mike didn’t follow his parents’ advice on choosing his career. He regrets it now. A. Mike regrets having followed his parents’ advice on choosing his career. B. If Mike followed his parents’ advice on choosing his career, he would regret it. C. If only Mike followed his parents’ advice on choosing his career. • Read More »

ĐỌC HIỂU, Đọc đoạn trích Trước biển – Vũ Quần Phương

July 20, 2019 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Đọc đoạn trích:Biết nói gì trước biển em ơiTrước cái xa xanh thanh khiết không lời Cái hào hiệp ngang tàng của gió Cái kiên nhẫn nghìn đời sóng vỗ Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời Cái giản đơn sâu sắc như đời  Chân trời kia biển mãi gọi người đi Bao khát vọng nửa chừng tan giữa • Read More »

Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

July 6, 2018 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Đọc đoạn trích: Hãy thức dậy, đất đai! cho áo em tôi không còn vá vai cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn… xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm rồi thì đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn Khoáng sản tiềm tàng trong ruột • Read More »

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây:

April 21, 2018 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Nhật.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được tô đậm dưới đây: Câu 1: お花見の ことを みなさんに れんらくして ください。 A. お花見に みなさんを つれて いって ください。 B. お花見の ことを みなさんに つたえて ください。 C. お花見の ことに ついて みなさんで そうだんして ください。 D. お花見の ことを みなさんで はなして ください。 • Read More »